Rekrutacja do przedszkola startuje

Słuchaj tekstu

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022 (MIESIĄC WRZESIEŃ 2021)

w ramach projektu pn. ,,Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu”

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czas trwania rekrutacji: 30 czerwca 2021 roku – 30 lipca 2021 roku

Siedziba Przedszkola: ul. Zakładników 8, 33-300 Nowy Sącz

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza poprzez utworzenie 45 miejsc dla dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych w nowopowstałym Sensoryczno- integracyjnym Przedszkolu (I grupa ogólnodostępna dla 25 osób; I grupa integracyjna dla 20 osób- w tym 5 dzieci niepełnosprawnych) oraz rozszerzenie ich oferty dodatkowej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz rozwój kompetencji kluczowych u dzieci.

 

W ramach projektu dzieci otrzymają  następujące formy wsparcia:

  1. bezpłatny pobyt w przedszkolu w godzinach od 6.30 do 17.00;
  2. bezpłatne zajęcia logopedyczne;
  3. bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
  4. bezpłatne zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe tj. zajęcia z rytmiki oraz warsztaty teatralne  (na podstawie diagnozy przeprowadzonej w trakcie uczęszczania dziecka do przedszkola).

 

Jedyny koszt ponoszony przez rodziców to koszt wyżywienia dziecka.

 

Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami, będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu  https://www.przedszkoleojcapio.pl/

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 18 442 23 95, 665 057 760.