RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA( RODO)

Od 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest obowiązkiem Przedszkola, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych, wizerunku oraz  wytworów dziecka jest Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Ojca Pio z siedzibą: ul. Zakładników 8, 33-300 Nowy Sącz,
e-mail:biuro@przedszkoleojcapio.pl   tel.18 442 23 95 | 665 057 760   

 2.Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych Przedszkola w tym zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; promocja Przedszkola (strona internetowa, przedszkolny profil Facebook, imię i nazwisko dziecka wywieszone na terenie przedszkola, zdjęcie).                                                                                                       

3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w powyżej określonym celu.

4.Odbiorcą  danych osobowych będą: osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych  na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017r. poz.59 z późn .zm.).    

5.Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Przedszkola i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6.Posiadam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.                                                                                                                                         

7.Posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                                                                                     

8.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.                                                                        

9.Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli np. brak możliwości odbierania dzieci w zastępstwie za rodziców).