Zapisy do przedszkola

Pliki do pobrania

Deklaracja kontynuowania nauki w przedszkolu – Pobierz załącznik PDF

Karty zapisu dziecka do przedszkola Pobierz załącznik PDF

 

Do przedszkola przyjmujemy dzieci już od 2,5 do 6 lat (zerówka przedszkolna) z możliwością odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego. 

W celu dokonania zapisu zapraszamy na rozmowę z dyrektorem naszej placówki oraz prosimy o wydrukowanie i wypełnienie karty zapisu dziecka do przedszkola.

O zapisie dziecka decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wpisowe 400zł z zajęciami adaptacyjnymi..

Istnieje możliwość zapisu dziecka w ciągu trwającego roku szkolnego do naszego przedszkola.

Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem i udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i rodziców.

Aktualne czesne miesięczne 350 zł (z zajęciami dodatkowymi – angielski, fizjoterapia, terapia SI, gimnastyka korekcyjna, metody neurofizjologiczne NDT Bobath dla dzieci, rytmika, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, psycholog, religia, teatralne, taneczne, plastyczne).

Dzienna stawka żywieniowa 3 posiłki – 17 zł.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego +48 665 057 760; (18) 442 23 95 lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@przedszkoleojcapio.pl.

 

Zapraszamy


 

ZASADY PRZYJAZNEJ ADAPTACJI DO PRZEDSZKOLA

Na podstawie kilkuletnich doświadczeń i obserwacji prób adaptacji dzieci do przedszkola, inicjowanych przez ich rodziców, zwracamy się z prośbą o przestrzeganie kilku zasad, które pozwolą by te działania były przyjazne zarówno dla adaptującego się dziecka, jak i dla pozostałych dzieci w grupie.
Najpierw trzeba sobie uzmysłowić czym jest sama adaptacja, a więc mówiąc najprościej, to nic innego jak przyzwyczajanie się do nowej sytuacji, którą w tym wypadku jest funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Po to by osiagnąć zamierzony efekt dziecko powinno zostać przyzwyczajone do warunków, które tu zastanie, a w szczególności do tego, że musi pozostać samo w nowym środowisku (dzieci, personel) i przestrzegać obowiązujących tu zasad. Nie nauczy sie tego spędzając wiele miesięcy na częstej zabawie z mamą w grupie rówieśników, bo to nie jest naturalna sytuacja przedszkolna. Nadmierne przedłużanie tego czasu prowadzi do utrwalenia obrazu całej sytuacji: „jak mi się chce idę z mamą bawić się i pracować z dziećmi”.

DLATEGO:
1. Adaptację mogą podejmować tylko dzieci zapisane do przedszkola.
2. Adaptację ograniczamy do miesięcy poprzedzających przyjście do przedszkola – przełom maja i czerwca dla dzieci rozpoczynajacych edukację przedszkolną we wrześniu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy dziecko przychodzi do przedszkola w trakcie roku szkolnego, adaptację można rozpocząć miesiąc przed przyjściem.
3. Wejście uzgadniamy z nauczycielką prowadzącą grupę, do której dziecko ma przyjść.
4. Pierwsza wizyta z rodzicami to zwiedzanie przedszkola, a w szczególności swojej potencjalnej sali.
5. Wejścia odbywają się w dniach zwykłej pracy przedszkola, po planowych zajęciach dydaktycznych i poza porą posiłków, tj. po godz. 14:00.
6. Wchodzenie dziecka do grupy zaczynamy od kilku minut, rodzice w tym czasie oczekują poza salą czego dziecko jest świadome i stopniowo wydłużamy ten czas w zależności od postępu w adaptacji.
7. Żeby ułatwić adaptację najmłodszym przedszkolakom w pierwszych miesiacąch roku szkolnego, jeżeli pozwala na to sytuacja zawodowa rodziców, warto maksymalnie ograniczyć czas pobytu dziecka w przedszkolu do niezbędnego minimum (8:30 – 13:30). W porozumieniu z wychowawcą można ten czas stopniowo wydłużać w zależności od postępów w adaptacji.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021

w ramach projektu pn. ,,Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu”

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR  z Europejskiego Funduszu Społecznego.