SENSORYCZNO – INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE W NOWYM SĄCZU

PROJEKT PN. ,,SENSORYCZNO – INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE W NOWYM SĄCZU”

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL od 1 kwietnia 2020 roku realizuje w partnerstwie projekt pn. ,,Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza poprzez utworzenie 45 miejsc dla dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych w nowopowstałym Sensoryczno- integracyjnym Przedszkolu (I grupa ogólnodostępna dla 25 osób; I grupa integracyjna dla 20 osób- w tym 5 dzieci niepełnosprawnych) oraz rozszerzenie ich oferty dodatkowej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz rozwój kompetencji kluczowych u dzieci.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 roku  –  30.09.2021 roku.

PARTNER PROJEKTU:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL

BENEFICJENT PROJEKTU:

Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio Katarzyna Jodłowska

  • Wartość dofinansowania projektu: 1 376 268,67 zł.
  • Wartość wkładu własnego wnoszonego w ramach projektu: 260 400, 00 zł.
  • Wartość całkowita projektu: 1 636 668,67 zł