Regulamin zajęć dodatkowych

 1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci.
 2. Koszty zajęć dodatkowych pokrywa rodzic.
 3. Zajęcia powinny być organizowane poza godzinami realizacji podstawy programowej.
 4. Nadzór nad zajęciami sprawuje dyrektor  przedszkola.
 5. Instruktorzy prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie  kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
 6. Do końca września instruktorzy są zobowiązani do przedstawienia programu zajęć na bieżący rok szkolny.
 7. Instruktor prowadzący zajęcia organizuje minimum dwa zajęcia otwarte dla rodziców 
  (np. po jednym w każdym semestrze).
 8. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci od momentu zabrania ich na zajęcia do czasu powrotu do sali, bądź ogrodu przedszkolnego.
 9. Instruktor zobowiązany jest  do zgłoszenia się po dzieci do nauczyciela danej grupy, a po zakończonych zajęciach przekazać  dzieci nauczycielce prowadzącej grupę.
 10.  Instruktor prowadzi dokumentację pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 11. Dyrektor może uczestniczyć w zajęciach jako obserwator. O tym fakcie powiadamia się instruktora przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
 12. W przypadku niezadowolenia rodziców, nauczycieli z przebiegu i poziomu zajęć dodatkowych, sprawy sporne rozstrzyga dyrektor przedszkola.