Regulamin Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:30
 2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 8:30  i odbierania  w ustalonych porach, począwszy od godziny 14:00 -16:30
 3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby pełnoletnie ,uprawnione na piśmie.
 4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 5. Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienie związane z odbiorem dziecka należy zgłosić telefonicznie.
 6. Nie odebranie dziecka do godziny 17.00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje powiadomieniem właściwych organów policji o niemożności skontaktowania się  z rodzicami dziecka.
 7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach nauczycielki mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
 8. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola.
 9. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat  za pobyt dziecka w przedszkolu
 10. w ustalonych terminach.
 11. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie  do dyrektora lub nauczycielki prowadzącej grupę przed rozpoczęciem miesiąca.
 12. Wszystkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo – dydaktycznej rodzice powinny kierować
 13. w pierwszej kolejności  do nauczycielki – wychowawców.
 14. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować w formie pisemnej do dyrektora przedszkola.
 15. Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywa właściciel na początku każdego roku szkolnego.
 16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 17. W wyznaczonym przez wychowawcę dniu dzieci mogą przynieść swoją ulubioną zabawkę w celu zaprezentowania jej koleżankom i kolegom w grupie.
 18. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka