Informacja

Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio Katarzyna Jodłowska – zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu pn. ,, Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Uwaga! W dniu 26.06.2020r. zmieniono treść zaproszenia do złożenia oferty. Oferty należy złożyć na Zmienionym załączniku nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246996