Zaproszenie do składania ofert

Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio Katarzyna Jodłowska – zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. ,,Świadczenie usługi cateringowej na rzecz Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio w Nowym Sączu, ul. Zakładników 8” w ramach projektu pn. ,, Sensoryczno – integracyjne Przedszkole w Nowym Sączu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

  • Ogłoszenie o wyborze oferty (plik)
  • Informacja z otwarcia ofert (plik)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258938